Hjørring Varmeforsyning | Buen 7 | 9800 Hjørring | Tlf.: 96 24 15 00 | Fax: 98 91 09 82 | E-mail: hv@hjvarme.dk


Miljødeklaration - fjernvarme

Hjørring Varmeforsyning leverer fjernvarme til omkring 10.000 boliger i Hjørring. Dette kræver et ledningsnet til transport af fjernvarmevand på ca. 130 km hovedledninger og 130 km stikledninger. Undervejs til forbrugerne kan det ikke undgås, at noget af vandet tabes via små utætheder i ledningssystemet. Sommetider kan der også ske brud på rørene eller på en varmeveksler, sådan at noget af fjernvarmevandet ender i det omgivende miljø. Det vand, der tabes, erstattes af spædevand.

For at minimere risikoen for at fjernvarmerørene bliver ødelagt (korroderer), og at fjernvarmevandet dermed spildes via utætheder, tilsættes produkter, der specielt skal regulere pH og ilt. Produkterne, der tilsættes på Hjørring Varmeforsyning, er NaOH (lud) og Hydro-X. Hydro-X indeholder NaOH, Na3PO4, kartofler, savsmuld, rensdyrlav og ekstrakt af bl.a. svampe, mosser og kogler. Indholdet i disse produkter findes i fjernvarmevandet og dermed også i det vand, der kan sive ud til omgivelserne via utætheder.

Hvad er der i fjernvarmevandet?
Hjørring Varmeforsyning har fået foretaget en analyse af den kemiske sammensætning af fjernvarmevandet. Indholdsstofferne i fjernvarmevandet er efterfølgende sammenlignet med de krav, der stilles til drikkevand. Sammenligningen kan ses nederst på siden.

Miljøbelastning
NaOH er en stærk base (høj pH-værdi), der kan medføre en forskydning i den fysisk-kemiske balance, således at pH i jorden ændres. Den aktuelle pH-værdi, der er fundet i fjernvarmevandet fra Hjørring Varmeforsyning, vurderes dog ikke at give anledning til nogen miljøbelastning. Fosforet i Na3PO4 vil bidrage til næringsberigelse af jorden. Det fundne niveau af total fosfor er dog så lavt og ligger langt under de kravværdier, der stilles til drikkevand, at dette vurderes ikke at medføre nogen miljøbelastning.

Nogle af naturprodukterne i Hydro-X (mos, savsmuld, kogler, rensdyrlav og kartofler) har et naturligt forekommende indhold af terpener og phenoler. Terpen vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko, idet terpene anvendes som tilsætningsstoffer i mad /1/. Terpen er giftig overfor mikroorganismer, men nedbrydes modsat phenol hurtigt. Phenol er i større koncentrationer giftig for jorden, planter og dyr. Nedbrydningen af phenol i jord er langsom, og da mobiliteten er høj, er der mulighed for spredning af stoffet. Der er således risiko for, at phenol kan nå grundvandet. Der er foretaget analyse af phenolindholdet i fjernvarmevandet, der viser, at indholdet ligger langt under den kravværdi, der stilles til drikkevand. I de forekommende koncentrationer i spædevand, vurderes terpen og phenol ikke at udgøre en miljømæssig risiko. /1/

I naturprodukterne er der endvidere spor af forskellige metaller (herunder tungmetaller) og flourid. Disse stoffer føres tilbage til naturen, hvis det sker i store mængder, kan det medføre en jordforurening. Stofferne er ikke tilsat hos fabrikanten, men er naturligt forekommende i de indholdsstoffer, der er i Hydro-X. De fundne niveauer ligger langt under de kravværdier, der stilles til drikkevand og vurderes derfor ikke at udgøre nogen miljøbelastning.

Normalt tilføres naturen kun små mængder af fjernvarmevand ad gangen, hvilket naturen kan håndtere, og stofferne nedbrydes. Med baggrund i de fundne koncentrationer i fjernvarmevandet, vurderes derfor, at ovenstående miljøpåvirkninger ikke har nogen effekt for miljøet.

/1/: "Toksikologisk vurdering af Hydro-X", Af Henrik Ottesen, Henriette Øllgaard og Malene Staal Matthison-Hansen. April 2002.

Parameter

Enhed

Fjernvarmevand hos
Hjørring Varmeforsyning

Drikkevandskrav ved forbrugernes vandhane

Vandtemperatur

oC

78-87

12

Vandtemperatur,
retursystemet

oC

44

12

pH

-

9,8(+-0,2)

7-8,5

Nitrat

mg NO3/l

< 0,50 *)

50

Ammonium

mg NH4/l

0,060

0,05

Sulfat

mg SO4/l

1,2

250

Total fosfor

mg P/l

0,008

0,15

Svovlbrinte

mg H2S/l

0,012

0,05

Agressiv CO2

mg CO2/l

< 2,0 *)

2

Flourid

mg F/l

< 0,050 *)

1,5

Chlorid

mg Cl/l

1,2

250

Calcium

mg Ca/l

2,9

200

Magnesium

mg Mg/l

< 1,0 *)

50

Natrium

mg Na/l

12

175

Kalium

mg K/l

< 0,20 *)

10

Jern

mg Fe/l

< 0,010 *)

0,2

Mangan

mg Mn/l

< 0,005 *)

0,05

Aluminium

µg Al/l

15

200

Bor

µg B/l

15

1.000

Barium

µg Ba/l

3,9

700

Arsen

µg As/l

0,35

10

Antimon

µg Sb/l

< 0,20 *)

5

Nikkel

µg Ni/l

0,15

20

Kobber

µg Cu/l

0,61

2.000

Zink

µg Zn/l

3,3

3.000

Cadmium

µg Cd/l

< 0,0040 *)

5

Krom

µg Cr/l

< 0,040 *)

50

Bly

µg Pb/l

0,095

10

Kviksølv

µg HG/l

0,0038

1

Cyanid

µg CN/l

< 5,0 *)

50

NVOC

mg C/l

0,31

4

Phenol

µg/l

0,25

0,5

Terpener

-

Forsvindende lille

-

*) Under detektionsgrænsen. Betyder, at den fundne koncentration er lavere, end det er muligt at analysere frem til ved den anvendte analysemetode.


Siden blev udskrevet fra: https://www.hjvarme.dk/teknik/miljoedeklaration-fjernvarmevand/ Udskrevet kl. 03:17 - onsdag d. 29. marts 2017