Fjernvarme ved lavtemperatur

7. april 2022

Fjernvarme ved lavtemperatur

Hjørring Varmeforsynings kommentar til artikel på Nordsøposten om lavtemperatur fjernvarme

Der blev i Påsken bragt et indlæg på Nordsøposten med overskriften

”Omlægning af fjernvarme kan blive en dyr fornøjelse i Hjørring Kommune”

Her blev der bl.a. nævnt, at Hjørring Kommune har en ambition om at konvertere fjernvarmeforsyningerne til såkaldt lavtemperaturfjernvarme. Det fremgår af et stillingsopslag, hvor Hjørring kommune søger en ”Energiplanlægger med fokus på helheder”.

Der blev i indlægget peget på, at hvis ambitionen om at sænke fremløbstemperaturen bliver til virkelighed, kan det blive en dyr omgang for en del af fjernvarmeforbrugerne. En sænkning kan nemlig betyde, at nogle bliver nødt udskifte radiatorer, da de eksisterende ikke har den fornødne kapacitet til at fungere med en lavere fremløbstemperatur.

Hertil har Hjørring Varmeforsyning følgende kommentarer:
Hjørring Varmeforsyning har indgået en kontrakt med alle ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyning, på vilkår, som er reguleret af selskabets vedtægter og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

Det betyder, at Hjørring Varmeforsynings levering af fjernvarme skal leve op til en række krav. Det medfører bl.a., at fremløbstemperaturen skal være på et niveau, som gør, at vi kan levere den nødvendige mængde energi til opvarmning af ejendommen og opvarmning af brugsvandet. Disse vilkår fremgår af den kontrakt, som er indgået med hver enkelt ejendomsejer.

Over en årrække har Hjørring Varmeforsyning sænket fremløbstemperaturen så den i dag er op til ca. 10 Grd.C. lavere. Det er gjort ved anvendelse af IT-værktøjer, som tilpasser fremløbstemperaturen til udetemperaturen. Det betyder, at om sommeren, hvor opvarmningsbehovet er nærmest nul, og der kun er behov for opvarmning af brugsvandet, kan der køres med lavere fremløbstemperatur end i den kolde del af året, hvor der også er behov for opvarmning af ejendommen. Sænkning af fremløbstemperaturen med de ca. 10 Grd.C har reduceret varmetabet med ca. 22 % i de ca. 310 km fjernvarmeledninger, der er gravet ned i Hjørring By.


Temperatursænkningen er en miljømæssig gevinst i form af et lavere varmetab fra fjernvarmeledningerne, og det er også en økonomisk gevinst for fjernvarmeforbrugerne i Hjørring, da der derved skal produceres en tilsvarende mængde mindre energi. Varmetabet i fjernvarmeledningerne er med sænkning af fremløbstemperaturen reduceret med, hvad der svarer til det årlige fjernvarmeforbrug i ca. 800 parcelhuse.

En yderligere sænkning af fremløbstemperaturen er ikke teknisk muligt, eftersom vi ikke - uden større ombygning af varmeinstallationerne i hver enkelt ejendom - kan leve op til den kontrakt, der er indgået med forbrugerne om levering af den nødvendige energi til opvarmning af ejendommen og levering af varmt brugsvand.

Den miljømæssige og økonomiske gevinst ved ”lavtemperaturfjernvarme” for de forbrugere, der i dag er tilsluttet Hjørring Varmeforsyning, har forbrugerne allerede ”høstet” ved, at der allerede er taget IT-værktøjer i brug til styring af fremløbstemperaturen.

Der er derfor ikke planer om en yderligere sænkning af fremløbstemperaturen til vores nuværende fjernvarmeforbrugere via ”Lavtemperaturfjernvarme”, som omtalt i artiklen på Nordsøposten.

//