Der opkræves et byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af hovedledninger i nye udstykninger.

Bidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i den enkelte udstykning, men udgør maksimalt Hjørring Varmeforsynings faktiske omkostninger ved etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Hovedledningsnettet i udstykningsområdet etableres af Hjørring Varmeforsyning.

Byggemodningsbidraget oplyses til udstykkeren, inden Hjørring Varmeforsyning påbegynder etablering af hovedledningsnettet. 

Hvis de faktiske omkostninger bliver lavere end de opkrævede bidrag, tilbagebetales det overskydende beløb. Hvis de faktiske omkostninger bliver højere, foretages der ikke efterregulering, medmindre meromkostningerne skyldes ændrede forudsætninger, som fx. udvidelse af udstykningsområdet, større varmebehov og ændret placering af ledninger.

Byggemodningsbidraget faktureres til udstykkeren umiddelbart efter etableringen af fjernvarmenettet og skal betales senest 14 dage efter fakturadato.

Står du over for udstykning af et areal, bør du kontakte os så tidligt som muligt i planlægningsfasen