Hjørring Varmeforsyning leverer fjernvarme til omkring 10.000 boliger i Hjørring. Dette kræver et ledningsnet til transport af fjernvarmevand på ca. 155 km hovedledninger og 133 km stikledninger. Undervejs til forbrugerne kan det ikke undgås, at noget af vandet tabes via små utætheder i ledningssystemet. Sommetider kan der også ske brud på rørene eller på en varmeveksler, sådan at noget af fjernvarmevandet ender i det omgivende miljø. Det vand, der tabes, erstattes af spædevand.

For at minimere risikoen for at fjernvarmerørene bliver ødelagt (korroderer), og at fjernvarmevandet dermed spildes via utætheder, tilsættes produkter, der specielt skal regulere pH og ilt. Produkterne, der tilsættes på Hjørring Varmeforsyning, er NaOH (lud) og Hydro-X. Hydro-X indeholder NaOH, Na3PO4, kartofler, savsmuld, rensdyrlav og ekstrakt af bl.a. svampe, mosser og kogler. Indholdet i disse produkter findes i fjernvarmevandet og dermed også i det vand, der kan sive ud til omgivelserne via utætheder.

 

Hvad er der i fjernvarmevandet?
Hjørring Varmeforsyning har fået foretaget en analyse af den kemiske sammensætning af fjernvarmevandet. Indholdsstofferne i fjernvarmevandet er efterfølgende sammenlignet med de krav, der stilles til drikkevand. Sammenligningen kan ses nederst på siden.

 

Miljøbelastning
NaOH er en stærk base (høj pH-værdi), der kan medføre en forskydning i den fysisk-kemiske balance, således at pH i jorden ændres. Den aktuelle pH-værdi, der er fundet i fjernvarmevandet fra Hjørring Varmeforsyning, vurderes dog ikke at give anledning til nogen miljøbelastning. Fosforet i Na3PO4 vil bidrage til næringsberigelse af jorden. Det fundne niveau af total fosfor er dog så lavt og ligger langt under de kravværdier, der stilles til drikkevand, at dette vurderes ikke at medføre nogen miljøbelastning.

 

Nogle af naturprodukterne i Hydro-X (mos, savsmuld, kogler, rensdyrlav og kartofler) har et naturligt forekommende indhold af terpener og phenoler. Terpen vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko, idet terpene anvendes som tilsætningsstoffer i mad /1/. Terpen er giftig overfor mikroorganismer, men nedbrydes modsat phenol hurtigt. Phenol er i større koncentrationer giftig for jorden, planter og dyr. Nedbrydningen af phenol i jord er langsom, og da mobiliteten er høj, er der mulighed for spredning af stoffet. Der er således risiko for, at phenol kan nå grundvandet. Der er foretaget analyse af phenolindholdet i fjernvarmevandet, der viser, at indholdet ligger langt under den kravværdi, der stilles til drikkevand. I de forekommende koncentrationer i spædevand, vurderes terpen og phenol ikke at udgøre en miljømæssig risiko. /1/

I naturprodukterne er der endvidere spor af forskellige metaller (herunder tungmetaller) og flourid. Disse stoffer føres tilbage til naturen, hvis det sker i store mængder, kan det medføre en jordforurening. Stofferne er ikke tilsat hos fabrikanten, men er naturligt forekommende i de indholdsstoffer, der er i Hydro-X. De fundne niveauer ligger langt under de kravværdier, der stilles til drikkevand og vurderes derfor ikke at udgøre nogen miljøbelastning.

Normalt tilføres naturen kun små mængder af fjernvarmevand ad gangen, hvilket naturen kan håndtere, og stofferne nedbrydes. Med baggrund i de fundne koncentrationer i fjernvarmevandet, vurderes derfor, at ovenstående miljøpåvirkninger ikke har nogen effekt for miljøet.

/1/: "Toksikologisk vurdering af Hydro-X", Af Henrik Ottesen, Henriette Øllgaard og Malene Staal Matthison-Hansen. April 2002.

 

*) Under detektionsgrænsen. Betyder, at den fundne koncentration er lavere, end det er muligt at analysere frem til ved den anvendte analysemetode.

 

Parameter Enhed Fjernvarmevand hos
Hjørring Varmeforsyning
Drikkevandskrav ved forbrugernes vandhane
Vandtemperatur oC 78-87 12
Vandtemperatur, retursystemet oC 44 12
pH - 9,8(+-0,2) 7-8,5
Nitrat mg NO3/l < 0,50 *) 50
Ammonium mg NH4/l

0,060

0,05

Sulfat mg SO4/l 1,2 250
Total fosfor mg P/l 0,008 0,15
Svovlbrinte mg H2S/l 0,012 0,05
Agressiv CO2 mg CO2/l < 2,0 *) 2
Flourid mg F/l < 0,050 *) 1,5
Chlorid mg Cl/l 1,2 250
Calcium mg Ca/l 2,9 200
Magnesium mg Mg/l < 1,0 *) 50
Natrium mg Na/l 12 175
Kalium mg K/l < 0,20 *) 10
Jern mg Fe/l < 0,010 *) 0,2
Mangan mg Mn/l < 0,005 *) 0,05
Aluminium µg Al/l 15 200
Bor µg B/l 15 1.000
Barium µg Ba/l 3,9 700
Arsen µg As/l 0,35 10
Antimon µg Sb/l < 0,20 *) 5
Nikkel µg Ni/l 0,15 20
Kobber µg Cu/l 0,61 2.000
Zink µg Zn/l 3,3 3.000
Cadmium µg Cd/l < 0,0040 *) 5
Krom µg Cr/l < 0,040 *) 50
Bly µg Pb/l 0,095 10
Kviksølv µg HG/l 0,0038 1
Cyanid µg CN/l < 5,0 *) 50
NVOC mg C/l 0,31 4
Phenol µg/l 0,25 0,5
Terpener - Forsvindende lille -
       

 

//